Ausstellungsergebnisse

Sonstiges

Dinah

 • DKBS Junghund-Veteranenausstellung Dreieich Juni 2017: Veteranenklasse Platz 2
 • DKBS Speziale Darmstadt 2016: Veteranenklasse Platz 2
 • Int. Ausstellung Karlsruhe 2012: offene Klasse V2
 • DKBS Herstspeziale Gelsenkirchen 2012: offene Klasse V
 • Int. Ausstellung Ludwigshafen 2012: offene Klasse V2, CDH CH. A. Res.
 • DKBS Herbstspeziale Neunkirchen 2011: offene Klasse V1, CAC
 •  Int. Ausstellung Ludwigshafen 2010: offene Klasse  V1 VDH Ch. Anw. CAC, CACIB
 • BSB Winterbach Juni 2010: offene Klasse V3
 • Int. Ausstellung St. Gallen Mai 2010: offene Klasse V2
 • DKBS-Herbsttreffen 2009: Zwischenklasse V3
 • BSB Speziale 2009:  offene Klasse sg
 • Int. Ausstellung Saarbrücken 2009:  Zwischenklasse sg2
 • Int. Ausstellung Offenburg 2009: Jugendklasse V4
 • Int. Ausstellung Nürnberg 2009: Jugendklasse sg1
 • BSB Speziale Oberthulpa 2008: Babyklasse Platz 1 DKBS-Speziale 2008: Babyklasse teilgenommen

Körung 10/2010

WP

NZ

Diego

 • DKBS Herbstspeziale Thale 2010: offene Klasse sg
 • Int. Ausstellung Offenburg 2010: offenen Klasse sg
 • DKBS-Herbsttreffen: offene Klasse sg
 • Int. Ausstellung Offenburg 2009: Jugendklasse sg

Körung 03/2010

WP

NZ